Należy się zapoznać!!

REGULAMIN POBYTU GOŚCI W POKOJACH GOSPODARSTWA ‘POGODÓWKA’

&1
1. Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku gości na doby.
2. Doba dla potrzeb wynajmu rozpoczyna się o godz. 12.00 a kończy o godzinie 10.00.
3. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, jeżeli pokój jest wolny.
4. Gość ma prawo do pozostawienia swojego bagażu w miejscu wskazanym przez gospodarza, do końca ostatniego dnia pobytu, bez dodatkowej opłaty.

&2
1. Liczba dni pobytu określana jest w umowie, najpóźniej w chwili przyjęcia gościa do pokoju w braku innych ustaleń przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. 
2. Życzenie przedłużenia pobytu gość powinien złożyć najpóźniej do godziny 9.00 dnia w którym upływa ustalony termin najmu. Przedłużenie pobytu nie jest możliwe, jeśli pokój już został wynajęty innemu gościowi.

&3
1. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku, nie może pokoju podnajmować ani użyczać innym osobom bez uzgodnienia z gospodarzem.
2. W godzinach pomiędzy 22.00 a 7.00 w pokojach należy zachować ciszę dla umożliwienia wypoczynku pozostałym mieszkańcom.

&4
1. Wynajęcie pokoi gościnnych nakłada obowiązek na wynajmującego samodzielnego sprzątania. Gość może zgłosić życzenie sprzątania pokoju za dodatkową opłatą. 
2. Pościel będzie wymieniana co 7 dni, oraz na każde życzenie za dodatkową opłatą.

&5
1. Gospodarz odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju lub pozostawione w innym wyznaczonym miejscu, jeżeli szkoda w tych rzeczach nastąpiła z jego winy.
2. Ze względu na charakter wynajmowanych pokoi nie stosuje się przepisów art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, w zakresie odpowiedzialności utrzymującego hotele i podobne zakłady na rzeczy wniesione przez ich gości.
3. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pokoju i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada.
4. W pokoju znajduje się wykaz wyposażenia. Prosi się gości o sprawdzenie stanu. wyposażenia po objęciu pokoju i natychmiastowego zgłaszanie braków gospodarzowi.

&6
1. Gość otrzymuj do swojej dyspozycji klucz do pokoju, który powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka.

WARUNKI UMOWY WYNJAMU POMIESZCZEŃ, URZĄDZEŃ I SPRZĘTU NA CELE TURYSTYCZNE W GOSPODARSTWIE ‘POGODÓWKA’

Art. 1.
 Turysta zobowiązuje się do przestrzegania porządku obowiązującego na kwaterze i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

Art. 2.
 W przypadku wyrządzenia szkód przez turystę zobowiązany on jest od ich niezwłocznego naprawianie lub pokrycia kosztów naprawy.

Art.3.
 Jeżeli liczba turystów wynajmujących kwaterę jest wyższa niż uzgodniona, właściciel kwatery ma prawo do:

 - odmówienia przyjęcia osób dodatkowych
 - pobrania dodatkowej opłaty
 - odstąpienia od umowy wynajmu z winy turysty bez zwrotu kosztów

Art. 4.
 Na początku i na końcu okresu wynajmu dokonana zostanie inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeń przez właściciela kwatery i turystę.

Art. 5.
 Rezerwacja kwatery zostanie potwierdzona wtedy, kiedy w określonym terminie turysta wpłaci zadatek 30% na numer konta bankowego: 33-1090-1098-0000-0001-1125-9242. Pozostałe 70% kwoty turysta uiszcza bezpośrednio właścicielowi kwatery w dniu przyjazdu.

Art. 6. 
 Turysta nie może bez zgody właściciela kwatery przyjmować na nocleg w wynajmowanych pomieszczeniach dodatkowych osób, traktując ich jako swoich gości. 

Art. 7.
  Właściciel kwatery zobowiązany jest udostępnić turyście pomieszczenia i sprzęt wchodzący w skład wynajętej kwatery a jej stan higieniczno- sanitarny nie może budzić zastrzeżeń.

Art. 8.
Jeżeli turysta nie zgłosi się w ciągu 24godzin od ustalonej daty przyjazdu na kwaterę i jeśli nie poinformuj o fakcie późniejszego przybycia jest to równoznaczne z anulowaniem rezerwacji, a właściciel kwatery może dowolnie dysponować kwaterą.

Art. 9.
 Turysta skracający okres pobytu na kwaterze nie otrzymuje zwrotu zależności za nie wykorzystane noclegi.

Art. 10.
 Kwaterodawca wskazuje klientowi miejsce postoju samochodu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

Art. 11.
 Wpłacenie zadatku jest równoznaczne z akceptacją warunków wynajmu kwatery.

Art. 12
 W sprawach nienormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.